Odnos između elemenata modela prototipova/spremnosti na rizična ponašanja i učestalosti konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata

Barbara Kalebić Maglica

Abstract


Cilj je ovoga istraživanja ispitati čimbenike koji su povezani s rizičnim zdravstvenim ponašanjima adolescenata (konzumacijom cigareta i alkohola) u okviru modela prototipova/ spremnosti na rizična ponašanja (Gibbons i Gerrard, 1995, 1997).
U ispitivanju je sudjelovao 341 učenik srednjih škola, prosječne dobi 16.39 godina. Istraživanje je provedeno u nekoliko faza u kojima su primijenjeni različiti mjerni instrumenti, a kojima su se nastojali obuhvatiti relevantni rizični čimbenici, kao i aktualna rizična ponašanja.
Dobiveni rezultati upućuju na postojanje povezanosti između percepcije ranjivosti, spremnosti na konzumaciju i subjektivnih normi s učestalosti konzumacije cigareta i alkohola. Dobiveni su moderatorski efekti spremnosti na konzumaciju u odnosima između konzumacije cigareta od strane roditelja i učestalosti korištenja cigareta adolescenata, procjene prototipova i učestalosti pušenja cigareta te reakcije roditelja na konzumaciju cigareta/alkohola i učestalosti korištenja navedenih supstanci kod njihove djece. Navedeni rezultati upućuju na važnost situacijskih i socijalnih čimbenika u ispitivanju konzumacije cigareta i alkohola.

Keywords


stav; subjektivne norme; prototipovi; spremnost; rizična ponašanja

Refbacks

  • There are currently no refbacks.